Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Wysokość opłat za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu regulują następujące przepisy prawne:

I. Uchwała Rady Miejskiej V/163/19 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łodź
oraz Statut Przedszkola Miejskiego nr 73 w Łodzi.

II. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu:

 1. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola poza godzinami podstawy programowej (8.00 – 13.00) - ustala się opłatę w wysokości 1 zł.
 2. Opłata miesięczna stanowi iloczyn godzinowej stawki i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Opłata nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na zlecenie rodziców.
 4. Z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, wykraczający poza bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki, zwolnieni są :
  • użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny,
  • dzieci z rodzin zastępczych ,
  • wychowankowie rodzinnych domów dziecka,
  • dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w którym prowadzone są roboty budowlane wewnątrz budynku przedszkola, wyłączając możliwość przebywania i korzystania z nich w bezpiecznych i higienicznych warunkach - na czas prowadzenia tych robót,
  • rodzice dzieci 6 letnich ( zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty- dziecko 6 letnie, to dziecko objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, które rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat).
 5. Opłata za żywienie ( dzienna stawka żywieniowa x ilość dni żywieniowych w danym miesiącu)
  • 3 posiłki – 8,00 zł
  • 2 posiłki – 6,40 zł (śniadanie , obiad)
  • 1 posiłek – 4,00 zł ( obiad)

III. Sposób pobierania opłat

 1. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole wnoszone są do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym.
 2. Opłaty za żywienie i godziny płatnego pobytu dziecka w przedszkolu naliczane są z dołu za każdy miesiąc.
 3. Wpłaty należności za przedszkole należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy : 61 1560 0013 2030 7759 7000 0005
 4. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto.
 5. Rodzice , którzy nie będą dokonywać opłat w terminie , będą otrzymywali powiadomienia z ponagleniem do uregulowania płatności, brak wywiązywania się z obowiązku opłacenia pobytu lub/i posiłków za dziecko może skutkować skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola. Sposób windykacji należności określa „Procedura postępowania wierzyciela należności pieniężnych za opłaty w Przedszkolu Miejskim nr 73 w Łodzi“.

IV. Zakres świadczeń przedszkola określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

V. Rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej mogą występować do MOPS-u w celu otrzymania dotacji z MOPS-u na wyżywienie dziecka. O otrzymaniu decyzji w sprawie dofinansowania żywienia dziecka w przedszkolu, rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora przedszkola, okazując się stosownym dokumentem wydanym przez komórkę MOPS.

VI. Tryb stosowania obniżonej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu określa „Regulamin stosowania obniżonej odpłatności za świadczenia Przedszkola Miejskiego Nr 73”

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 73 w Łodzi
odpowiada: Anna Cechulska
data: 02-03-2021
wytworzył: Anna Cechulska
data: 02-03-2021
data: 02-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 02-03-2021 - Edycja treści
 • 16-04-2020 - Edycja treści
 • 06-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 09-04-2013 - Edycja treści
 • 13-12-2011 - Edycja treści
 • 14-01-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 527